چند نکته در مورد موفقیت در مبارزه :

چند نکته در مورد موفقیت در مبارزه :

چند نکته در مورد موفقیت در مبارزه :

چند نکته در مورد موفقیت در مبارزه :

چند نکته در مورد موفقیت در مبارزه :
چند نکته در مورد موفقیت در مبارزه :
حدیث ورزشی
موضوعات
آرشیو
آمار
نویسندگان
نظرسنجي
جستجو
جدید ترین مطالب
اخبار و اطلاعیه
سایت به زودی فعال خواهد شد


چند نکته در مورد موفقیت در مبارزه :

نکته در مورد مبارزه :

نکته 1: ارزیابی تکنیک وتاکتیک حریف : می بایست سریعاً اقدام به ارزیابی حریف مقابل نمائیم وچنانچه ازقبل اورامورد ارزیابی قرادداده بودیم استراتژیهای حمله مناسب رااجرانمائیم برای ارزیابی حریف درنظرگرفتن نوع گاردچپ یا راست پا بودن حمله یا ضرحمله کاربودن واصولاً شیوة مبارزه ونقاط ضعف وقوت وی مهم است.

نکته 2: تطبیق فیزیک بدن با حریف مقابل : آیا حریف ازماکوتاهتراست یا بلندتر؟ بنابراین باتوجه به اختلاف قدبین خودوحریف میبایست شیوة مناسب مبارزه با حریف رااتخاذ نمائم .

نکته 3: موقعیت سنجی درکسب امتیاز: بدلیل سرعت ضربات ، فرصت وموقعیت های کسب امتیازبسیارکوتاه است وچنانچه مبارز به سرعت ازموقعیت های ایجادشده استفاده ننمایدویا کند عمل کندبعیداست دربالا بردن امتیازات خودچندان موفق باشد ضمن آنکه یک مبارزه خوب بااتخاذ استراتژی صحیح موقعیت های کسب امتیازرابرای خود ایجاومینماید ومنتظرفراهم شدن موقعیت نمی شود.

نکته 4: تقسیم انرژی ونفس درکل سه راند: بسیاردیده شده که بازیکنانی درراندهای اول ودوم بسیارخوب ظاهرشده ولی ناگهان آنقدربه اصطلاح کم می آورندکه یک مبارزة برده رابه باخت تبدیل می کنندضمن آنکه بروز چنین حالتی حتی می تواندبرای وی بسیارخطرناک هم باشد زیرابا بروز خستگی وکم آوردن نفس دیگرتوان دفاع صحیح ویا جابجایی به حداقل رسیده وممکن است درچنین شرایطی حتی ناک اوت گرددبنابراین بایدبگونه ای عمل کردکه راندآخربا راند اول یکسان بوده ویا حتی اکتیوتروفعال ترنیزبود واگربدین طریقه عمل کنیم که برای راندآخرانرژی بیشتری راذخیره کرده باشیم می توانیم ازخستگی حریف مقابل نیز کمال استفاده راببریم .

نکته 5: تغییرروند مسابقه درشرایط بحرانی : ازادامة روند مبارزه درحالیکه بنفع شما نیست اجتناب کنیدوفوراً شیوة مبارزه را تغییردهید مثلاً اگراستراتژی ضرحمله بنفع شما نیست سعی کنید بیشترازحمله استفاده کنید ویا اگرمبارزه درحال سکون سشودی برایتان نداردشیوة رقص پا وجابجایی وتحرک پیشه کنید درهرصورت سعی کنید با تغییربه موقع شیوه ها تمرکزحریف را بهم ریخته واستراتژی اوراخشی سازید ،حتماً تابحال شاهدبوده اید که مبارزی درعین حال که چندین امتیازازحریف عقب است با اتخاذیک استراتژی جالب وی رابه کناره های شی هاپ جانگ نزدیک کرده وآنقدربه اوحمله می کندواورامجبوربه بیرون رفتن ازمحوطه ودرنتیجه گرفتن اخطارمینماید و6 اخطار میکند وازحریف برنده یک بازنده می سازد ومبارزه رابنفع خودخاتمه میدهد ، این نمونه ای ازروش تغییرروند مسابقه درشرایط بحرانی میباشد .  

نکته 6 : حرکت درچارچوب قوانین : انجام مسابقه درچهارچوب قوانین جاری ونگرفتن اخطارها ی متعددحداقل دوحسن خوب داردیکی انجام بازی جوانمردانه ودیگر ازدست ندادن امتیازوچه بسیار بازیکنانی که فقط بدیل گرفتن اخطار بیشترنسبت به حریف مبارزه راواگذار کرده اند .

نکته 7: تسلیم ناپذیری : یک مبارز خوب تا آخرین لحظه دست ازتلاش برنمی داردچه آنکه ازحریف جلوست ومی بایددرحفظ امتیازونتیجه بکوشدوچه آنکس که ازحریف خود عقب افتاده هیچگاه نبایدتسلیم شده وفکرکندکه دیگرکاری ازدست وی برنمی آید زیرا بارها اتفاق افتاده که بازیکنی با توجه به امتیازات متعدددی که عقب بوده بناگاه درآخرین لحظات توانسته ازحریف جلو افتاده ویک بردشیرین نصیب خودسازدویا اینکه با یک حرکت سریع وی راغافلگیرکرده وحتی ناک اوت نماید .

نکته 8 : دست کم نگرفتن حریف : هیچگاه هیچ حریفی رادست کم نگیرد زیرااینکارمیتواند گاهی غیراز، ازدست دادن امتیاز حتی خطرناک هم باشد .

نکته 9: اثر گذاری مثبت برروی داور: با ارایه بازی جوانمردانه ونیز رفتاراحترام آمیز با حریف مقابل وداوران وراُی آنها بخصوص درهنگامیکه اخطاری دریافت نموده  واحساس می کنیدممکن است این اخطارمنصفانه نباشد ویازمانی که رفتارغیرورزشی حریفتان، شما راعصبانی میکندنمی بایست ازحیطة رفتارومنش پهلوانی خارج شده ورفتاری غیراصولی بروزدهید درچنین حالاتی باحفظ آرامش وثبات روانی می توانید برروی همه اثرمثبت بگذارید بخصوص داوران .

نکته 10: بزرگنمایی نکردن ضربه حریف : سعی کنیدتاآنجا که می توانید ضربة حریف را کم اهمیت وحتی بی اثرجلوه دهیدخیلی ازبازیکنان کم تجربه هنگامیکه مثلاً ضربه ای وولوبی اثربه کلاهشان اصابت می کندویا ازکنارآن ردمی شودبلافاصله دست به کلاه برده وآنرا جابجا میکنند واین عمل می تواند به داورقدرت ضربه را القاء نماید.

نکته 11: تقدم تکنیک : به این فکرنکنید که کدام ضربه راخوب اجرامیکنید بلکه باید بیابید کدام ضربه راحریف میخوردودرآن نقطه ضعف داردوسعی کنید همان ضربه را به حریف وارد کنید.

نکته 12: حرکات فریبنده وجابجایی ها : حرکات فریبنده با پا ویا بدن دراداره مسابقه نقش بسزایی دارد واصولاً هدف ازحرکات فریبنده برهم زدن تمرکز حریف ، برهم زدن روند حمله حریف ، ایجاد رخنه دردفاع وگارد واستقرارحریف ، استفاده ازغفلت حریف برای اجرای تکنیکی مؤثر ، ایجاد فاصله ویا کم کردن سریع فاصله ، فراهم ساختن موقعیت حمله وضدحمله ، برهم زد ن تعادل حریف ، تحریک حریف به واکنش و کلام آخربه اشتباه انداختن حریف میباشد .

 

 

نکته 13: انعطاف پذیری درهنگام فشارهای تکنیکی وروانی : فرض کنید درکشورومحیطی بیگانه سرگرم مبارزه باحریفی هستید که طرفداران زیادی نیزاورامورد تشویق قرارداده وسروصدای زیادی نیز ایجادکرده اند حریف هم تحت تاُثیر همین تشویق ها فشارزیادی به شمامی آورد درچنین موقعیتهایی انعطاف پذیری شما هرقدربیشترباشد واجازه ندهدتمرکزتان بهم بخورد واتکاء بنفس خودراازدست ندهید می توانید ازهمة توانمندی خود استفاده کنید .

نکته 14: پنهان کاری ، عدم اطلاع حریف ازاستراتژی ما : درطول مبارزه بایدبگونه ای عمل کنیم که حریف ازشیوة واستراتژی مبارزه ما اطلاع نیابد،اززمان  حمله ونوع آن هرچه کمتر مطلع گردد بهتر میتوان ازوی امتیاز گرفت ویا امتیاز کسب شده را حفظ نمود.

نکته 15: پیروی واطاعت ازکوچ : بازیکن هرقدرهم مجرب وکارکشته باشدمی بایست که نظرات سازنده کوچ خوددربکارگیری شیوة حمله وضدحمله ویا مواقع بحرانی استفاده کندزیراکوچ هنگام مشاهده بازی هردومبارز ، بدورازفشار تکنیکی وروانی حریف قراردارد وبااتکاء به تجربیات خودمی تواند تکات کلیدی با ارزشی دراختیاربازیکن قراردهد .

نکته 16: حفظ بدن ازآسیت دیدن : حتی الامکان ازدرگیریهای زیادوبی مورد وبی نتیجه ویا اجرای تکنیک بدون دقت کافی خوداری نمائید همچنین مواظب حریفی که سطح فنی وتکنیکی اوازشما پائین تراست باشید زیراچنین حریفانی امکان صدمه زدن بیشتری نسبت به حریفان وارد وفنی دارند . حریفانی که بیش ازحدهیجان زده باشندمی توانند باعث اسیب دیدن ماگردندبنابراین میبایست مواظب چنین حریفانی نیزبود .

نکته 17: بازیخوانی : یکی ازویژگیهای مهم یک مبارزقدرت بازیخوانی درمبارزه است وهرقدراین نیرودرفردقویتر وسریعترباشد وبخوبی پی به استراتژی حریف ببردمیتواندراهکارکسب امتیازیا حفظ آنرا بکاربندد.

نکته 18 :‌عدم اجرای تکنیک های بیمورد:‌ بازیکن میبایست ضمن اداره کردن بازی ودردست داشتن ابتکار عمل ازاجرای تکنیک های بیمورد اجتناب ورزد سه حالت ازمبارزه را درنظربگیرد .

1-بازیکن ازنظرامتیازی جلوست ،‌دراینحالت با انجام حرکات اضافه احتمال به خطرافتادن وازدست دادن امتیازدور ازذهن نیست بنابراین میبایست با جابجایی ها ورقص پاها ی مناسب وفریب دادن حریف روند بازی را بسود خود حفظ کنیم .

2-بازیکن درشرایط مساوی با حریف بسرمی برد ،‌دراین حالت نیزهرحرکت نسنجیده ای می تواند گران تمام شود بنابراین تا مطمئن نشده اید وفرصت صحیح ضربه بدست نیاورده اید نتیجه را حفظ وبدنبال فرصت باشید.

3- بازیکن عقب افتاده ونیازونیازبه کسب امتیازدارد ،‌ درحالت سوم هم نمیبایست بی گداربه آب زد زیرا هرحرکت بدون تفکرمی تواند به ازدست دادن امتیازبیشترمنجرشود وباید با تغییرشیوة بازی ودرپیش گرفتن استراتژی مناسب امتیازعقب افتاده را جبران نمود


تعداد بازديد : 485
پنجشنبه 23 مرداد 1393 ساعت: 8:40
نویسنده:
نظرات(0)
مطالب مرتبط
بخش نظرات این مطلب

کد امنیتی رفرش
ما را در فضای مجازی دنبال کنید
زمان برگزاری کلاسها
درباره ما
مطالب تصادفی
ورود کاربران
عضويت سريع
لینک دوستان