وظایف چندگانه چاکرها

وظایف چندگانه چاکرها

وظایف چندگانه چاکرها

وظایف چندگانه چاکرها

وظایف چندگانه چاکرها
وظایف چندگانه چاکرها
حدیث ورزشی
موضوعات
آرشیو
آمار
نویسندگان
نظرسنجي
جستجو
جدید ترین مطالب
اخبار و اطلاعیه
سایت به زودی فعال خواهد شد


وظایف چندگانه چاکرها
درسالهاي اخيراستفاده ازروشهاي طب مکمل وجايگزين،دردرمان امراض موردتوجا زيادي قرارگرفته است.يکي ازروشهاي طب مکمل وجايگزين لمس درماني است.
لمس درماني يک تکنيک شفابخش است که درآن درمانگربا رمي ازهوشياري تمرکزي،ازدستان خودبه عنوان کانون جهت ايجادتعادل وهماهنگي،درحوزه انرژِي دوجانبه بيمار-محيط استفاده مي کند.لمس درماني درواقع يکي ازسازمان يافته ترين انواع لمس است که برخاسته ازفرهنگ هاي اصيل شرقي وطب سنتي چين بوده وبريکپارچگي وجودانسان،به عنوان يک کل واحد وارتباط فکروبدن،تاکيدمي کند.اين هنردرماني که قدمتي 4000ساله دارد،دردهه 1970توسط دولوس کريجر،پرفسورپرستاري دانشگاه نيويورک،ودوراکانز،رئيس انجمن عرفان آمريکا،براساس مدل راجرزبارويکردي عملي،مدون گرديد.کريجرمعتقداست براي آنکه لمس کاملاموثروشفادهنده باشد،درمانگربايستي «قصد کمک » و«توجه محض» به مددجوي خودداشته باشد.به نظرمي رسدکه عمل توجه،نقشي رادرمان ايفامي کند.اين نقش ازطريق حوزه انرژي اعمال مي شود.

حوزه انرژي چيست؟

حوزه انرژي ياميدان حياتي که درفرهنگ هاي مختلف به نامهاي متفاوتي ازقبيل هاله،پرانا،کاي،بيوفيلد،بيوانرژي و… ناميده شده است،به منطقه الکترومغناطيسي اطلاق مي شود که اطراف بدن موجودات زنده وغيرزنده رااحاطه کرده نموده است.مجموعه تشعشعات بدن که نشات گرفته ازماهيت اتمي جسم است،ميداني رادراطراف بدن ايجادمي کند که باتکنيک هاي خاص آزمايشگاهي مي توانداندازه گيري،عکسبرداري وحتي باتمرين وممارست لمس گردد.
حوزه انرژي هرانسان بسته به درجات ثبات ذهني ورواني فردتغييرمي کند.به عبارت ديگر،ميدان انرژِي مرتبط باچرخه افکارانسان بوده وتغييرات آن تابع کنترل تفکرفرداست.به اين ترتيب افکارمابرحوزه انرژِي وآن نيزبه نوبه خودبرجسم وسلامتي تاثيرمي گذارد.برخي روانشناسان حوزه راحلقه بين جسم وروان دانسته ومعتقدندکه تغييرات اين ميدان موجب بروزعلائم سايکوسوماتيک مي گردد.
تحقيقات هارولدبورنشان مي دهد که ميدان حياتي درپاسخ به رويدادهاي اساسي زيست شناختي بدن،ازقبيل تخمک گذاري،بيماري،جراحت و…تغييرمي کند.اختلالات عاطفي،دردويافرايندبيماري موجب ناهماهنگي وعدم يکپارچگي حوزه انرژي شده ودرنتيجه سلامتي فرددستخوش دگرگوني مي شود.درمانگرلمس درماني مي توانداين تغييرات رادرحوزه انرژِي فردبيمارلمس کندوباتمرکزبرشفاوبهبودي مددجو،ازطريق تعامل يبوفيلدخودوفردمددجو، هماهنگي وتعادل مجددرادرحوزه فردبيماربرقرارکند.لذاهدف لمس درماني تحريک توانايي طبيعي بدن براي ترميم خودازطريق ايجادتعادل درجريان انرژي مي باشد.لمس درماني علاوه بربزرگسالان برروي نوزادان ،حيوانت وگياهان نيزموثراست.

 

لمس درماني چگونه انجام مي شود؟
ازآنجا که حوزه انرژي تاحدود 45-30 سانتيمتري ازسطح بدن گسترش مي يابد،لذالمس درماني به هردوصورت تماسي وغيرتماسي قابل اجراست.درفرم غيرتماسي دستهاي پرستارهمچون گيرنده هايي درفاصله 12-10 سانتيمتري ازسطح بدن حرکت نموده وجريان ونقصان انرژي رالمس مي کنندومي توانندباتمرکزبرسلامتي وکمک به فردبيمارناهماهنگي هاي حوزه رابرطرف کنند.

لمس درماني چه منافعي دارد؟
تحقيقات مختلف تاثيرات زيررابراي لمس درماني نشان داده است:
1-تسکين درد
2-کاهش اضطراب
3-کاهش سطح استرس
4-ايجادريلکسيشن وکاهش علائم حياتي
5-کاهش ديس ريتمي هاي قلبي
6-تسريع ترميم شکستگي هاي استخواني
7-بهبودسردردهاي تنشي
8-درمان اعتياد
9-درمان کم خوني
10-کاهش درد وبهبود عملکرد مفاصل درآرتريت دژنراتيوواستئوآرتريت
11-تسريع ترميم زخمها

چاكراهاي انرژي  طب مکمل نصر

واژه چاکرا، واژه اي برگرفته ازفرهنگ هنديان باستان است.شکل کلي چاکراهاساختاري،قيف گونه داردکه تاحدودي شبيه به گل نيلوفراست.

وظايف چندگانه چاکراها
يکي ازمهم ترين وظيفه ي شبکه ي چاکراهاعبارت است از انتقال نيروي حيات به هسته ي تک تک سلولهاي بدن.همچنين هرچاکراجريان وتبادل انرژيهاي ابعادلطيف راازطريق تنزل دادن آنها تسهيل مي کندتاآنهابتوانندمورداستفاده ي کالبدجسماني قرارگيرند.به طورمشابه ، چاکراها ارتعاشات انرژي رااعتلامي بخشندتاآنهابتواننددرسطوح لطيف مورداستفاده قرارگيرند.

تعدادچاکراهاي انرژي
عقايدمتفاوتي درموردتعداد چاکراهاي انرژي انسان وجوددارد، عده اي 14،عده اي ديگر11،9،7 مي دانند،اماشيعيان تعدادمراکزانرژي انسان را14مرکزمي دانند.

چاکراهاي انرژي
هفت چاکراي اصلي عبارتنداز:

چاکراي تاجي(chakra Crown)
اين چاکرادربالاي سرواقع است ومرکزورودانرژيهاي روحاني است.چاکراي تاجي ارتباط مستقيمي باسرچشمه حيات برقرارمي کندوبامسائل روحي ومعنوي سروکاردارد.
چاکراي تاجي دربعدمادي باغده صنوبري(گيرنده نور)مرتبط است.انرژيهاي آن همچنين برمغزوبقيه اندامهاي بدن تاثيرمي گذارد.
چاکراي تاجي دريک حالت تعادل به رنگ بنفش مرتعش مي شود.

چاکراي پيشاني(Brow chakra)
اين چاکرادروسط پيشاني (درون جمجمه)قرارداردوجايگاه الهامات ودانش روح است،برفعاليتهاي چاکراهاي تحت خودنظارت مي کند،وبه نيروي ذهن واستدلال ذهني تعادل مي بخشد.
اين چاکرابامسائل مرتبط باپرورش واعتمادبرالهامات درزندگي ما،دانش روح،وپرورش واستفاده ازادراک فراحسي به عنوان مهارت زندگي سروکاردارد.
چاکراي پيشاني دربعدمادي باهيپوتالاموس وغده ي هيپوفيزمرتبط است.انرژيهاي آن همچنين براعصاب سر،مغز،چشم،وصورت تاثيرمي گذارد.
چاکراي پيشاني درحالت تعادل به رنگ نيلي ياآبي مايل به ارغواني مرتعش مي شود.

 

چاکراي گلو(Throat chakra)
اين چاکراباتمامي اشکال ارتباط وابرازوجودازطريق هنر،رقص،موسيقي وغيره سروکاردارد.اين چاکراهمچنين به مسائل مرتبط باحقيقت وابرازحقيقي روح مي پردازد.
چاکراي گلودربعدمادي باغده ي تيروئيدوپاراتيروئيدمرتبط است.انرژيهاي آن همچنين برشبکه عصبي گلويي،اندامهاي گلو،گردن،بيني،دهان،دندانهاوگوشها تاثيرمي گذارد.
چاکراي گلودرحالت تعادل به رنگ آبي آسمان مرتعش مي شود.

چاکراي قلب(Heart chakra)
اين چاکرادرمرکزسينه واقع است وجايگاه روح،راهنماي دروني ما،ومحل عواطف عالي تربراساس عشق بي قيدوشرط همچون دلسوزي،همدردري،عشق واقعي، دوستي وبرادري وخواهري است.دراين سطح ،احساس ازقيدوشرط ذهن رهااست.چاکراي قلب ازلحظه ي لقاح باتمامي مسايل مرتبط باعشق ومحبت سروکاردارد.
اين چاکرادربعدمادي باغده تيموس مرتبط است.انرژيهاي آن همچنين برشبکه عصبي قلبي وريوي،قلب،ريه ها،مجاري برونشي،سينه،وبخش فوقاني سينه وبازوهاتاثيرمي گذارد.
چاکراي قلب درحالت تعادل به رنگ سبزمرتعش مي شود.


تعداد بازديد : 641
جمعه 02 آبان 1393 ساعت: 19:29
نویسنده:
نظرات(0)
مطالب مرتبط
بخش نظرات این مطلب

کد امنیتی رفرش
ما را در فضای مجازی دنبال کنید
زمان برگزاری کلاسها
درباره ما
مطالب تصادفی
ورود کاربران
عضويت سريع
لینک دوستان