ورزش سوار کاری

ورزش سوار کاری

ورزش سوار کاری

ورزش سوار کاری

ورزش سوار کاری
ورزش سوار کاری
حدیث ورزشی
موضوعات
آرشیو
آمار
نویسندگان
نظرسنجي
جستجو
جدید ترین مطالب
اخبار و اطلاعیه
سایت به زودی فعال خواهد شد


ورزش سوار کاری

سواركاران‌ايران‌‏ حضور‏ در دومين‌‏ بازيهاي آسيايي
مدالها‏ تصاحب‏ براي‌‏ ايران‌‏ و‏ جنوبي‌‏ كره‌‏ ژاپن‌ ، ‏ جنگ‌‏

برتر‏ تكنيك‌‏ كشور ، ‏ داخل‌‏ در‏ كنوني‌‏ سواركار‏ مطرح‌ترين‌‏ و‏ پرآوازه‌ترين‌‏ شكي‌ ، ‏ رامين‌‏
است‌‏ كشورمان‌‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ سواركاران‌‏ ديگر‏ با‏ او‏ تمايز‏ وجه‌‏ شكي‌‏ رامين‌‏ تسلط‏ و‏

نخستين‌بار‏ براي‌‏ كشورمان‌‏ ورزش‌‏ تاريخ‌‏ در‏ توانست‌‏ كه‌‏ سواركاري‌‏ نيلفروشان‌‏ علي‌‏
ببرد‏ المپيك‌‏ بازيهاي‌‏ به‌‏ را‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ و‏ سواركاري‌‏


يعني‌‏ برمي‌گردد‏ زمين‌شناسي‌‏ دورانهاي‌‏ از‏ ميوسن‌‏ دوره‌‏ به‌‏ جهان‌‏ در‏ اسب‏ پيدايش‌‏
و‏ شده‌‏ پيدا‏ ائوهيپوس‌‏ نام‌‏ به‌‏ فعلي‌‏ گربه‌‏ از‏ بزرگتر‏ اندازه‌اي‌‏ با‏ اسبي‌‏ كه‌‏ زماني‌‏
پليو‏ كيپوس‌ ، ‏ مري‌‏ مزوهيپوس‌ ، ‏ به‌‏ ائوهيپوس‌‏ از‏ تكاملي‌‏ مراحل‌‏ طي‌‏ با‏ آرام‌‏ و‏ آرام‌‏
داراي‌‏ اسب‏ گذشته‌‏ در‏.است‌‏ شده‌‏ تبديل‌‏ كابالوس‌‏ اكوئوس‌‏ يعني‌‏ فعلي‌‏ اسب‏ به‌‏ و‏ هيپوس‌‏
در‏ مي‌كرد ، ‏ تغذيه‌‏ نيز‏ گوشت‌‏ از‏ گياه‌‏ بر‏ علاوه‌‏ و‏ است‌‏ بوده‌‏ پنجه‌رو‏ و‏ نبوده‌‏ سم‌‏
بروز‏ و‏ قاره‌ها‏ اشتقاق‌‏ پديده‌‏ بروز‏ با‏ و‏ زمين‌شناسي‌‏ مختلف‌‏ دورانهاي‌‏ ضمن‌‏
اين‌‏ كه‌‏ بوده‌‏ روس‌‏ افسر‏ يك‌‏ نام‌‏ كه‌‏) الكسي‌‏ و‏ پرز‏ نام‌‏ به‌‏ اسبي‌‏ مختلف‌‏ يخبندانهاي‌‏
خود‏ عبور‏ راه‌‏ در‏ اسب‏ اين‌‏ و‏ شده‌‏ كشف‌‏ (كرده‌‏ كشف‌‏ تبت‌‏ صحراهاي‌‏ در‏ را‏ كوچك‌‏

اسب                                                               
است‌‏ رفته‌‏ جهان‌‏ نقاط‏ ديگر‏ به‌‏ و‏ كرده‌‏ عبور‏ خزر‏ درياي‌‏ حاشيه‌‏ و‏ ايران‌‏ از‏ ابتدا‏
كوچك‌‏ اسب‏ دو‏ بوسيله‌‏ كه‌‏ كالسكه‌هايي‌‏ تخت‌جمشيد‏ كنده‌كاري‌هاي‌‏ در‏ كه‌‏ به‌طوري‌‏
حتي‌‏ دور‏ بسيار‏ سالهاي‌‏ از‏ اسب‏ حال‌‏ هر‏ به‌‏.مي‌خورد‏ چشم‌‏ به‌‏ مي‌شد ، ‏ كشيده‌‏ (پوني‌‏)
استفاده‌‏ مورد‏ ورزش‌‏ در‏ بعدا‏ و‏ ترابري‌‏ و‏ جنگ‌‏ در‏ مسيح‌‏ ميلاد‏ از‏ پيش‌‏ قرنها‏
و‏ دور‏ بسيار‏ سالهاي‌‏ به‌‏ اسب‏ با‏ راني‌‏ ارابه‌‏ رشته‌‏ تاريخچه‌‏ است‌ ، ‏ داشته‌‏ فراوان‌‏
.
برمي‌گردد‏ قبل‌‏ سال‌‏ حدود 140‏ به‌‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ رشته‌‏ تاريخچه‌‏
عنوان‌‏ به‌‏ امروزه‌‏ و‏ شد‏ گنجانيده‌‏ المپيك‌‏ در‏ رسمي‌‏ به‌طور‏ از 1912‏ سواركاري‌‏ رشته‌‏
هيچگونه‌‏ كه‌‏ اين‌‏ رغم‌‏ علي‌‏ است‌ ، ‏ جهان‌‏ پرطرفدار‏ و‏ ورزشي‌‏ مهم‌‏ رشته‌هاي‌‏ از‏ يكي‌‏
ورزش‌‏ فعلي‌‏ وضع‌‏ كردن‌‏ روشن‌‏ براي‌‏ سيما‏ و‏ صدا‏ طريق‌‏ از‏ مثبتي‌‏ و‏ صحيح‌‏ تبليغ‌‏
جهان‌‏ ورزشهاي‌‏ مهمترين‌‏ از‏ يكي‌‏ رشته‌‏ اين‌‏ اما‏ نمي‌گيرد‏ صورت‌‏ جهان‌‏ در‏ سواركاري‌‏
و‏ متعدد‏ آن‌‏ بين‌المللي‌‏ مهم‌‏ مسابقات‌‏ تعداد‏ زياد ، ‏ بسيار‏ تماشاچي‌‏ وتعداد‏ بوده‌‏
چشمگير‏ نيز‏ هستند‏ فعاليت‌‏ مشغول‌‏ جهان‌‏ اسب‏ صنعت‌‏ در‏ كه‌‏ افرادي‌‏ تعداد‏ كلي‌‏ به‌طور‏
زير‏ به‌شرح‌‏ آمارها‏ از‏ برخي‌‏ به‌‏ ورزش‌‏ اين‌‏ اهميت‌‏ رشدن‌‏ روشن‌‏ جهت‌‏ تنها‏.مي‌باشد‏
جهان‌‏ در‏ سال‌ 1997‏ در‏ بين‌المللي‌‏ رسمي‌‏ مسابقه‌‏ از 500‏ بيش‌‏ تعداد‏:مي‌شود‏ اشاره‌‏
ثبت‌‏ به‌‏ آلمان‌‏ كشور‏ در‏ رسمي‌‏ به‌طور‏ اسب‏ راس‌‏ هزار‏ تعداد 700‏ گرديد ، ‏ برگزار‏
از‏ بيش‌‏.دارد‏ وجود‏ آلمان‌‏ كشور‏ در‏ ثبت‌شده‌‏ سواركار‏ هزار‏ تعداد 750.است‌‏ رسيده‌‏
در‏ مسابقه‌‏ از 3000‏ بيش‌‏ و‏ سال‌ 1997‏ در‏ آلمان‌‏ كشور‏ در‏ سواركاري‌‏ مسابقه‌‏ ‏‏2000‏
.
است‌‏ شده‌‏ برگزار‏ انگلستان‌‏ كشور‏
بين‌المللي‌‏ سواركاري‌‏ فدراسيون‌‏ مورد‏ در‏ كلي‌‏ اطلاعات‌‏
جهان‌‏ كشور‏ عضويت‌ 7‏ با‏ (FEI) بين‌المللي‌‏ سواركاري‌‏ فدراسيون‌‏ ميلادي‌‏ سال‌ 1921‏ در‏
.
داد‏ ترتيب‏ فرانسه‌‏ كشور‏ در‏ نيز‏ را‏ خود‏ نشست‌‏ اولين‌‏ و‏ گرديد‏ تاسيس‌‏ و‏ پايه‌ريزي‌‏
فدراسيون‌‏ اين‌‏ عضويت‌‏ به‌‏ ديگري‌‏ از‏ پس‌‏ يكي‌‏ جهان‌‏ مختلف‌‏ كشورهاي‌‏ تدريج‌‏ به‌‏ پس‌‏ آن‌‏ از‏
.
درآمد‏ فدراسيون‌‏ اين‌‏ عضويت‌‏ به‌‏ سال‌ 1959‏ در‏ نيز‏ ايران‌‏ ما‏ عزيز‏ كشور‏.درآمدند‏
به‌‏ عضويت‌‏ حق‌‏ عنوان‌‏ به‌‏ مبلغي‌‏ ساله‌‏ هر‏ بين‌المللي‌‏ فدراسيون‌‏ عضو‏ كشورهاي‌‏
اين‌‏ دريافت‌‏ قبال‌‏ در‏ نيز‏ فدراسيون‌‏ آن‌‏ و‏ مي‌كنند‏ پرداخت‌‏ بين‌المللي‌‏ فدراسيون‌‏
را‏ مسابقات‌‏ دعوت‌نامه‌هاي‌‏ و‏ بولتن‌ها‏ مقررات‌ ، ‏ و‏ ‏‏، قوانين‌‏ رسمي‌‏ نشريات‌‏ مبالغ‌ ، ‏
بين‌المللي‌‏ سواركاري‌‏ فدراسيون‌‏ كلي‌‏ به‌طور‏.مي‌دارد‏ ارسال‌‏ عضو‏ كشورهاي‌‏ براي‌‏
يكي‌‏.است‌‏ نموده‌‏ تقسيم‌بندي‌‏ مختلف‌‏ طبقه‌بندي‌‏ نوع‌‏ دو‏ طبق‌‏ را‏ جهان‌‏ مختلف‌‏ كشورهاي‌‏
كشورهاي‌‏ گروه‌‏ آن‌ 9‏ نتيجه‌‏ در‏ كه‌‏ است‌‏ جغرافيايي‌‏ موقعيت‌‏ براساس‌‏ طبقه‌بنديها‏ از‏
نه‌‏ اين‌‏ از‏ يك‌‏ هر‏ و‏ مي‌باشد‏ (III) سه‌‏ گروه‌‏ عضو‏ ايران‌‏ كشور‏ كه‌‏ دارند‏ وجود‏ عضو‏
بود‏ خواهد‏ بين‌المللي‌‏ فدراسيون‌‏ رئيسه‌‏ هيئت‌‏ عضو‏ كه‌‏ مي‌باشد‏ سرگروهي‌‏ داراي‌‏ گروه‌‏
ميزان‌‏ براساس‌‏ ديگر‏ طبقه‌بندي‌‏(مي‌باشد‏ روسيه‌‏ كشور‏ از‏ سه‌‏ گروه‌‏ فعلي‌‏ سرگروه‌‏)
D
و‏ C ‏‏،‏B ‏‏،‏A گروه‌‏ چهار‏ در‏ جهان‌‏ كشورهاي‌‏ نيز‏ مورد‏ اين‌‏ در‏ كه‌‏ است‌‏ عضويت‌‏ حق‌‏


زمينه‌هاي‌‏ در‏ زيادي‌‏ بسيار‏ فعاليت‌‏ كه‌‏ كشورهايي‌‏ آن‌‏ طبق‌‏ و‏ شده‌اند‏ تقسيم‌بندي‌‏
بيشتري‌‏ عضويت‌‏ حق‌‏ كه‌‏ مي‌گيرند‏ قرار‏ گروهي‌‏ در‏ باشند‏ داشته‌‏ سواري‌‏ ورزش‌‏ مختلف‌‏
.
دارد‏ قرار‏ طبقه‌بندي‌‏ اين‌‏ B گروه‌‏ در‏ ايران‌‏ كشور‏.برعكس‌‏ و‏ نمود‏ خواهند‏ پرداخت‌‏
سالانه‌اي‌‏ عمومي‌‏ مجمع‌‏ همه‌ساله‌‏ بين‌المللي‌‏ سواركاري‌‏ فدراسيون‌‏ اساسنامه‌‏ طبق‌‏
يك‌‏ و‏ نماينده‌‏ به‌عنوان‌‏ نفر‏ با 2‏ عضو‏ كشورهاي‌‏ از‏ يك‌‏ هر‏ از‏ كه‌‏ مي‌گردد‏ برگزار‏
مختلف‌‏ كشورهاي‌‏ نمايندگان‌‏ توسط‏ لازم‌‏ تصميم‌گيري‌هاي‌‏ و‏ داشت‌‏ خواهند‏ شركت‌‏ حق‌راي‌‏
Dona Pilar DE
پرنسسس‌‏ هم‌اكنون‌‏ بين‌المللي‌‏ فدراسيون‌‏ رياست‌‏.مي‌پذيرد‏ صورت‌‏
و‏ انگليسي‌‏ بين‌المللي‌‏ فدراسيون‌‏ رسمي‌‏ زبانهاي‌‏است‌‏ دبيرآن‌بوهلاندر‏ و‏ Borbon
.
مي‌باشد‏ لوزان‌‏ شهر‏ در‏ سوئيس‌‏ كشور‏ در‏ آن‌‏ مقر‏ و‏ فرانسه‌‏

(تارا‏ پدر‏) اردلان‌‏ ارسيا‏
او‏ دوره‌‏ اين‌‏ در‏.رسيد‏ ششم‌‏ مقام‌‏ به‌‏ بانكوك‌‏ در‏ پيشين‌‏ آسيايي‌‏ بازيهاي‌‏ در‏ ارسيا‏
كرد؟‏ خواهد‏ چه‌‏

اردلان‌‏ تارا‏ خانم‌‏
رقابت‌هاي‌‏ در‏ خود‏ حضور‏ دومين‌‏ در‏ ايران‌‏ خانم‌‏ سواركاران‌‏ نماينده‌‏ اردلان‌‏ تارا‏
.
آسيايي‌‏ بازيهاي‌‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏

آسيايي‌‏ بازي‌هاي‌‏ در‏ تهران‌‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ سواركاران‌‏ حضور‏
بازي‌هاي‌‏ در‏ ايران‌‏ اسلامي‌‏ جمهوري‌‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ سواركاران‌‏ حضور‏ سومين‌‏ امسال‌‏
در‏ كه‌‏ بازيها‏ اين‌‏ دوره‌‏ دوازدهمين‌‏ از‏ ايراني‌‏ سواركاران‌‏.مي‌باشد‏ آسيائي‌‏
.
يافتند‏ راه‌‏ بازيها‏ اين‌‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ رقابتهاي‌‏ به‌‏ شده‌‏ برگزار‏ ژاپن‌‏ هيروشيما‏
در‏ تيمي‌‏ سوم‌‏ مقام‌‏ يك‌‏ آسيائي‌‏ بازيهاي‌‏ در‏ ايران‌‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ سواركاران‌‏ كارنامه‌‏
وجداني‌‏ كاظم‌‏ مقدم‌ ، ‏ شاهرخ‌‏ وجداني‌ ، ‏ عزت‌‏ بهرامي‌ ، ‏ داود‏ توسط‏ هيروشيما‏ در‏ سال‌ 1994‏
و‏.مي‌باشد‏ اردلان‌‏ ارسيا‏ توسط‏ بانكوك‌‏ در‏ سال‌ 1998‏ در‏ انفرادي‌‏ ششم‌‏ مقام‌‏ يك‌‏ و‏
به‌‏ راه‌يابي‌‏ ورزش‌‏ اين‌‏ تاريخ‌‏ در‏ ايران‌‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ سواركاران‌‏ افتخار‏ بالاترين‌‏
سيدعلي‌‏ توسط‏ سال‌ 2000‏ در‏ سيدني‌‏ المپيك‌‏ بازيهاي‌‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ رقابت‌هاي‌‏
به‌‏ راهيابي‌‏ آسيائي‌ ، ‏ بازي‌هاي‌‏ رقابت‌هاي‌‏ برخلاف‌‏ است‌‏ گفتني‌‏.مي‌باشد‏ نيلروفشان‌‏
با‏ پرش‌‏ انتخابي‌‏ رقابت‌هاي‌‏ در‏ موفقيت‌‏ كسب‏ و‏ المپيك‌‏ بازيهاي‌‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ رقابت‌‏
جواز‏ كشورمان‌‏ سواركار‏ نيلفروشان‌‏ علي‌‏.است‌‏ المپيك‌بسياردشوار‏ بازيهاي‌‏ اسب‏
انتخابي‌‏ رقابت‌هاي‌‏ در‏ را‏ سيدني‌‏ المپيك‌‏ بازيهاي‌‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ رقابت‌هاي‌‏ در‏ حضور‏
.
آورد‏ بدست‌‏ شد‏ برگزار‏ سوئد‏ كشور‏ در‏ كه‌‏ بازيها‏ اين‌‏
با‏ پرش‌‏ رقابت‌هاي‌‏ در‏ كشورمان‌‏ سواركاران‌‏ حضور‏ براي‌‏ كشورمان‌‏ سواركاري‌‏ فدراسيون‌‏
.
پيمود‏ را‏ دشواري‌‏ بسيار‏ راه‌‏ آسيائي‌‏ بازيهاي‌‏ دوره‌‏ چهاردهمين‌‏ اسب‏
از‏ دوره‌‏ اين‌‏ در‏ كشورمان‌‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ سواركاران‌‏ حضور‏ براي‌‏ عامل‌‏ بازدارنده‌ترين‌‏
.
است‌‏ كشور‏ مرزهاي‌‏ از‏ ايراني‌‏ "اسب‏" خروج‌‏ ممنوعيت‌‏ معضل‌‏ - گذشته‌‏ همچون‌‏ - بازيها‏
سازمان‌‏ مانند‏ ديگري‌‏ ذي‌ربط‏ مسئولان‌‏ و‏ سازمانها‏ كه‌‏ معضل‌‏ اين‌‏ حل‌‏ مي‌رسد‏ نظر‏ به‌‏
گاو‏ همچون‌‏ را‏ اسب‏ موكدا‏ كه‌‏ - كشاورزي‌‏ جهاد‏ وزارت‌‏ دام‌‏ معاونت‌‏ و‏ كشور‏ دامپزشكي‌‏
باقي‌‏ لاينحل‌‏ همچنان‌‏ حالا‏ حالا‏ هستند‏ دخيل‌‏ آن‌‏ در‏ - !مي‌كند‏ تلقي‌‏ ‏‏، دام‌‏ گوسفند‏ و‏
.
كرد‏ جستجو‏ آن‌‏ داخلي‌‏ ابعاد‏ در‏ تنها‏ نبايد‏ را‏ "معضل‌‏" اين‌‏ ماندن‌‏ لاينحل‌‏.بماند‏
جمهوري‌‏ كه‌‏ معتقدند‏ موضوع‌‏ اين‌‏ با‏ مرتبط‏ جهاني‌‏ سازمان‌هاي‌‏ وسيع‌تر‏ نگاهي‌‏ در‏
اين‌‏ از‏ است‌ ، ‏ دامي‌‏ نظر‏ از‏ جهان‌‏ كشورهاي‌‏ آلوده‌ترين‌‏ همسايه‌‏ غرب‏ و‏ شرق‌‏ از‏ اسلامي‌‏
شك‌‏ در‏ جهاني‌‏ مجامع‌‏ و‏ سازمانها‏ نظر‏ از‏ دامي‌‏ جهات‌‏ از‏ ايران‌‏ دانستن‌‏ غيرآلوده‌‏ رو‏
.
دارد‏ نياز‏ بسيار‏ رايزني‌هاي‌‏ به‌‏ معضل‌‏ اين‌‏ حل‌‏ رو‏ اين‌‏ از‏است‌‏ ترديد‏ و‏
به‌‏ آسيايي‌‏ بازيهاي‌‏ رقابت‌هاي‌‏ در‏ حضور‏ براي‌‏ سواركاري‌‏ فدراسيون‌‏ گذشته‌‏ مسئولان‌‏
دوره‌‏ اين‌‏ در‏ اما‏مي‌پردازند‏ مسابقات‌‏ محل‌‏ در‏ دو ، سه‌‏ درجه‌‏ اسبهاي‌‏ كردن‌‏ كرايه‌‏
تحمل‌‏ با‏ وطن‌پرستانه‌‏ اقدامي‌‏ در‏ خارج‌‏ مقيم‌‏ ايراني‌‏ سواركاران‌‏ آسيايي‌‏ بازيهاي‌‏ از‏
محل‌‏ به‌‏ خارج‌‏ از‏ نيز‏ را‏ تيم‌‏ اعضاي‌‏ ديگر‏ اسبان‌‏ خود‏ اسبان‌‏ بر‏ علاوه‌‏ فراوان‌‏ مشقات‌‏
باشد‏ هرچه‌‏ كار‏ اين‌‏ حاصل‌‏.دادند‏ قرار‏ تيم‌‏ اعضاي‌‏ ساير‏ دراختيار‏ و‏ آورده‌‏ مسابقات‌‏
كشورها‏ ساير‏ سه‌‏ و‏ دو‏ درجه‌‏ اسبان‌‏ معمولا‏ كه‌‏ (كرايه‌اي‌‏) اسبان‌‏ از‏ قدرمسلم‌‏
.
است‌‏ بهتر‏ مي‌باشد‏
شدند؟‏ انتخاب‏ چگونه‌‏ اعزامي‌‏ سواركاران‌‏
بازيهاي‌‏ دوره‌‏ چهاردهمين‌‏ به‌‏ ايران‌‏ اسلامي‌‏ جمهوري‌‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ اعزامي‌‏ تيم‌‏ اعضاء‏
كلانتري‌ ، ‏ امير‏ شكي‌ ، ‏ رامين‌‏:آقايان‌‏ و‏ اردلان‌‏ تارا‏ خانم‌‏:از‏ عبارتند‏ آسياي‌‏
دختر‏ و‏ پدر‏ اردلان‌‏ تارا‏ و‏ اردلان‌‏ ارسيا‏).نيلفروشان‌‏ سيدعلي‌‏ و‏ اردلان‌‏ ارسيا‏
سيدعلي‌‏ و‏ اردلان‌‏ ارسيا‏ اردلان‌ ، ‏ تارا‏ خانم‌‏ پنج‌نفري‌‏ گروه‌‏ اين‌‏ از‏ (مي‌باشند‏
(
تيم‌‏ اعضاي‌‏ ديگر‏ براي‌‏ اسب‏ دو‏ و‏ خود‏ براي‌‏ اسب‏ سه‌‏) اسب‏ پنج‌‏ با‏ همراه‌‏ نيلفروشان‌‏
امتياز‏ داراي‌‏ كلانتري‌‏ امير‏ و‏ شكي‌‏ رامين‌‏مي‌شوند‏ ملحق‌‏ ايران‌‏ تيم‌‏ به‌‏ خارج‌‏ از‏
.
هستند‏ سال‌‏ طول‌‏ در‏ فدراسيون‌‏ رسمي‌‏ مسابقات‌‏ از‏ حاصل‌‏ لازم‌‏
سن‌‏ از‏ كه‌‏ است‌‏ دركشورمان‌‏ سواركاري‌‏ ورزش‌‏ نوادر‏ از‏ يكي‌‏ ساله‌‏ شكي‌ 41‏ رامين‌‏
با‏ هم‌اكنون‌‏ رامين‌‏.است‌‏ رسمي‌‏ مسابقات‌‏ در‏ سواركاري‌‏ سابقه‌‏ داراي‌‏ هفت‌سالگي‌‏
از‏ همواره‌‏ كرج‌‏ ورزشي‌‏ دهكده‌‏ ورزشي‌‏ فرهنگي‌‏ باشگاه‌‏ از‏ "همراه‌‏" و‏ "آزتك‌‏" اسبان‌‏
.
است‌‏ كرده‌‏ جلوه‌‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ در‏ كشورمان‌‏ سواركاران‌‏ موفق‌ترين‌‏ جمله‌‏
از‏ نيز‏ چيتگر‏ سواركاري‌‏ باشگاه‌‏ از‏ "والنتينو‏" اسب‏ با‏ ساله‌‏ كلانتري‌ 21‏ امير‏
امتياز‏ داراي‌‏ فدراسيون‌‏ رسمي‌‏ مسابقات‌‏ در‏ كه‌‏ است‌‏ كشورمان‌‏ سواركاران‌‏ موفق‌ترين‌‏
.
مي‌باشد‏ انتخاب‏ براي‌‏ مطلوب‏
خوبي‌‏ بسيار‏ امتياز‏ داراي‌‏ كه‌‏ كشورمان‌‏ در‏ سواركار‏ ديگر‏ وجداني‌‏ كاظم‌‏ نام‌‏ پيشتر‏
تيم‌‏ اعضاء‏ جزو‏ نيز‏ مي‌باشد‏ بوسان‌‏ آسيايي‌‏ بازيهاي‌‏ به‌‏ اعزام‌‏ جهت‌‏ انتخاب‏ براي‌‏
اين‌‏ در‏ حضور‏ از‏ شخصي‌‏ مشكلات‌‏ و‏ دلايل‌‏ به‌‏ سواركار‏ اين‌‏ لاكن‌‏ بود‏ شده‌‏ اعلام‌‏
.
كرد‏ خودداري‌‏ مسابقات‌‏
ملحق‌‏ "بوسان‌‏" در‏ ايران‌‏ اسلامي‌‏ جمهوري‌‏ تيم‌‏ به‌‏ خارج‌‏ از‏ كه‌‏ ايراني‌‏ سواركاران‌‏ نزد‏
همچون‌‏ كه‌‏ علي‌‏.است‌‏ شاخص‌‏ و‏ برتر‏ چهره‌اي‌‏ نيلفروشان‌‏ سيدعلي‌‏ بي‌ترديد‏ مي‌شوند‏
سواركاري‌‏ رشته‌‏ در‏ باشگاهداري‌‏ و‏ اسب‏ تربيت‌‏ به‌‏ آمريكا‏ كشور‏ در‏ اردلان‌‏ ارسيا‏
در‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ بين‌المللي‌‏ ميادين‌‏ شده‌‏ شناخته‌‏ چهره‌هاي‌‏ جمله‌‏ از‏ دارد‏ اشتغال‌‏
با‏ پرش‌‏ حرفه‌اي‌‏ مسابقات‌‏ در‏ شركت‌‏ فقط‏ او‏ كار‏ كه‌‏ مي‌باشد‏ اروپا‏ و‏ آمريكا‏ غرب‏
.
است‌‏ اسب‏ تربيت‌‏ و‏ اسب‏
در‏ مطلوبي‌‏ بسيار‏ سابقه‌‏ و‏ پيشينه‌‏ داراي‌‏ آمريكا‏ به‌‏ سفر‏ از‏ پيش‌‏ نيز‏ اردلان‌‏ ارسيا‏
به‌‏ كرايه‌اي‌‏ اسب‏ با‏ پيشين‌‏ آسيائي‌‏ بازيهاي‌‏ در‏ و‏ مي‌باشد‏ كشورمان‌‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏
.
است‌‏ رسيده‌‏ آسيا‏ ششم‌‏ مقام‌‏
اسب‏ با‏ پرش‌‏ مورد‏ در‏ اختصاصي‌‏ اطلاعات‌‏
در‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ مسابقه‌‏ ميادين‌‏ به‌‏ كلي‌‏ به‌طور‏:مسابقه‌‏ ميدان‌‏ ابعاد‏ و‏ نوع‌‏ -‏‏1‏
دو‏ به‌‏ ميادين‌‏ اين‌‏.مي‌شود‏ گفته‌‏ Manege مانژ‏ فرانسه‌‏ در‏ و‏ Arena انگليسي‌‏ زبان‌‏
.
مي‌شوند‏ طبقه‌بندي‌‏ (Outdoor) سرباز‏ و‏ (Indoor) سرپوشيده‌‏ دسته‌‏
ولي‌‏ دارد‏ وجود‏ استانداردي‌‏ مسابقه‌‏ مانژ‏ ابعاد‏ مورد‏ در‏ كه‌‏ مي‌گردد‏ تصور‏ بعضا‏
مانژ‏) متر‏ xحدود 5025‏ كوچك‌‏ بسيار‏ مانژهاي‌‏ دنيا‏ در‏.نيست‌‏ چنين‌‏ اصل‌‏ در‏
وجود‏ (انگلستان‌‏ Hickstead مانژ‏) متر‏ xحدود 12080‏ تا‏ (آلمان‌‏ در‏ سرپوشيده‌اي‌‏
مي‌گردد‏ پيشنهاد‏ مناسب‏ مانژ‏ يك‌‏ عنوان‌‏ به‌‏ متخصصان‌‏ طرف‌‏ از‏ كه‌‏ آنچه‌‏ ولي‌‏ دارد‏
براي‌‏ خوبي‌‏ بسيار‏ مانژهاي‌‏ نيز‏ ايران‌‏ كشور‏ در‏است‌‏ متر‏ xروباز 80100‏ مانژ‏
سواركاري‌‏ مجموعه‌‏ مانژ‏ آنها‏ مهمترين‌‏ كه‌‏ دارد‏ وجود‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ مسابقات‌‏ برگزاري‌‏
.
مي‌باشند‏ xابعاد 82110‏ به‌‏ نوروزآباد‏ سواركاري‌‏ مانژ‏ و‏ متر‏ xابعاد 6080‏ با‏ شهدا‏
.
دارد‏ وجود‏ اصلي‌‏ نوع‌‏ دو‏ كلي‌‏ به‌طور‏ نيز‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ مسابقات‌‏ زمين‌‏ نوع‌‏ مورد‏ در‏
براي‌‏ و‏ بوده‌‏ نرم‌‏ و‏ زيبا‏ بسيار‏ چمن‌‏ مانژهاي‌‏.ماسه‌اي‌‏ مانژهاي‌‏ و‏ چمن‌‏ مانژهاي‌‏
ساخت‌‏.شد‏ خواهند‏ لغزنده‌‏ بسيار‏ بارندگي‌‏ اثر‏ در‏ ولي‌‏ مي‌باشد‏ گيراتر‏ نيز‏ تماشاچي‌‏
مناسبي‌‏ زهكشي‌‏ و‏ زيرسازي‌‏ عمليات‌‏ به‌‏ نياز‏ و‏ بوده‌‏ مشكل‌‏ كمي‌‏ ماسه‌اي‌‏ مانژهاي‌‏
براي‌‏ مصالح‌‏ مهمترين‌‏ كه‌‏ شود‏ ساخته‌‏ مناسبي‌‏ عمق‌‏ در‏ بايستي‌‏ نيز‏ رويي‌‏ بخش‌‏ و‏ داشته‌‏
سانتي‌متر‏ حدود 10‏ كه‌‏ بود‏ خواهد‏ (مصنوعي‌‏ مواد‏ برخي‌‏ و‏) خاك‌اره‌‏ ماسه‌ ، ‏ رويي‌‏ بخش‌‏
.
مي‌باشد‏ مناسبي‌‏ عمق‌‏
و‏ طبيعي‌‏ شكل‌‏ دو‏ در‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ مسابقات‌‏ موانع‌‏:اسب‏ با‏ پرش‌‏ مسابقه‌‏ موانع‌‏ -‏‏2‏
موانع‌‏ و‏ آبها‏ و‏ گودالها‏ تپه‌ها ، ‏ مانند‏ طبيعي‌‏ موانع‌‏.مي‌شود‏ ساخته‌‏ مصنوعي‌‏
بوده‌‏ فايبرگلاس‌‏ يا‏ و‏ چوب‏ از‏ همگي‌‏ جنس‌‏ و‏ مي‌شوند‏ ساخته‌‏ مختلفي‌‏ انواع‌‏ در‏ مصنوعي‌‏
نام‌‏ به‌‏ افرادي‌‏ دنيا‏ در‏ امروزه‌‏.نمايد‏ ايجاد‏ سوار‏ و‏ اسب‏ براي‌‏ را‏ خطر‏ كمترين‌‏ كه‌‏
طراحي‌‏ آنها‏ وظيفه‌‏ كه‌‏ دارند‏ وجود‏ (Course Designer) پاركورچين‌‏ يا‏ مسير‏ طراح‌‏
اين‌‏ مي‌بايستي‌‏ كه‌‏ ترتيبي‌‏ به‌‏ است‌‏ مسابقه‌‏ مانژ‏ در‏ مسابقه‌‏ موانع‌‏ چيدن‌‏ و‏ مسير‏
بهترين‌‏ بتوان‌‏ نهايت‌‏ در‏ و‏ نبوده‌‏ پرش‌‏ مقررات‌‏ برخلاف‌‏ كه‌‏ شود‏ انتخاب‏ طوري‌‏ مسير‏
زيبايي‌‏ فضاي‌‏ مسابقه‌‏ تماشاگران‌‏ براي‌‏ همچنين‌‏ و‏ نمايد‏ انتخاب‏ را‏ سواركار‏ و‏ اسب‏
.
نمايد‏ ايجاد‏ را‏

 نتوانست‌‏ شخصي‌‏ دلائل‌‏ به‌‏ كه‌‏ -وجداني‌‏ كاظم‌‏ از‏ بعد‏ بي‌ترديد‏ كلانتري‌‏ امير‏
كشورمان‌‏ كنوني‌‏ اسب‏ با‏ پرس‌‏ كار‏ سوار‏ آماده‌ترين‌‏ و‏ جوان‌ترين‌‏ -برود‏ بوسان‌‏ به‌‏
.
است‌‏ بزرگسالان‌‏ رده‌‏ در‏

و‏ ملي‌‏ دسته‌‏ دو‏ به‌‏ مسابقات‌‏ كلي‌‏ به‌طور‏:اسب‏ با‏ پرش‌‏ مسابقات‌‏ انواع‌‏ -‎‎‏‏3‏
ملي‌‏ فدراسيونهاي‌‏ خود‏ ملي‌‏ مسابقات‌‏ كننده‌‏ برگزار‏.مي‌شوند‏ طبقه‌بندي‌‏ بين‌المللي‌‏
به‌عنوان‌‏ فدراسيونها‏ بين‌المللي‌ ، ‏ مسابقات‌‏ مورد‏ در‏ و‏ بوده‌‏ كشوري‌‏ هر‏
.
بود‏ خواهد‏ بين‌المللي‌‏ سواركاري‌‏ فدراسيون‌‏ عهده‌‏ به‌‏ نهايي‌‏ نظارت‌‏ و‏ برگزاركننده‌‏
اختصاصا‏ انواع‌‏ اين‌‏ از‏ برخي‌‏ كه‌‏ مي‌گردد‏ برگزار‏ متنوعي‌‏ انواع‌‏ در‏ پرش‌‏ مسابقات‌‏
ملل‌ ، ‏ جام‌‏ جهاني‌ ، ‏ جام‌‏ دنيا ، ‏ قهرماني‌‏ المپيك‌ ، ‏ مانند‏ رسمي‌‏ بين‌المللي‌‏ مسابقات‌‏ در‏
خود‏ به‌‏ مربوط‏ مشخص‌‏ قوانين‌‏ تحت‌‏ تكراري‌‏ و‏ يكجور‏ به‌صورت‌‏ اروپا‏ قاره‌‏ قهرماني‌‏
در‏ مي‌شود‏ ناميده‌‏ ويژه‌‏ مسابقات‌‏ عنوان‌‏ تحت‌‏ كه‌‏ ديگر‏ انواعي‌‏ و‏ مي‌گردد‏ برگزار‏
.
مي‌گيرند‏ قرار‏ استفاده‌‏ مورد‏ مختلف‌‏ بين‌المللي‌‏ مسابقات‌‏ در‏ دنيا‏ سرتاسر‏
هيئت‌‏ عهده‌‏ به‌‏ اسب‏ با‏ پرش‌‏ مسابقه‌‏ ميادين‌‏ در‏ سواركاران‌‏ كار‏ ارزشيابي‌‏ كلا‏
.
مي‌شود‏ محاسبه‌‏ امتياز‏ گاهي‌‏ زمان‌‏ و‏ خطا‏ عوامل‌‏ به‌‏ توجه‌‏ با‏ مي‌باشدكه‌‏ داوران‌‏

بوسان‌‏ ايران‌در‏ سواركاري‌‏ ملي‌‏ تيم‌‏
آسيايي‌‏ بازي‌هاي‌‏ دوره‌‏ چهاردهمين‌‏ به‌‏ اعزامي‌‏ كشورمان‌‏ سواركاري‌‏ ملي‌‏ تيم‌‏ اسامي‌‏
.
شد‏ اعلام‌‏ جنوبي‌‏ كره‌‏
سواركار‏ شامل‌ 5‏ تيم‌‏ اين‌‏ ايران‌‏ المپيك‌‏ ملي‌‏ كميته‌‏ از‏ دريافتي‌‏ گزارش‌‏ براساس‌‏
نيلفروشان‌ ، ‏ سيدمحمدعلي‌‏ اردلان‌ ، ‏ تارا‏:است‌‏ شرح‌‏ اين‌‏ به‌‏ آنان‌‏ اسامي‌‏ كه‌‏ مي‌باشد‏
شكي‌خان‌‏ رامين‌‏ اميركلانتري‌ ، ‏ اردلان‌ ، ‏ ارسيا‏

 


تعداد بازديد : 336
جمعه 20 تیر 1393 ساعت: 20:15
نویسنده:
نظرات(0)
مطالب مرتبط
بخش نظرات این مطلب

کد امنیتی رفرش
ما را در فضای مجازی دنبال کنید
زمان برگزاری کلاسها
درباره ما
مطالب تصادفی
ورود کاربران
عضويت سريع
لینک دوستان